Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

‘s-Gravenhage. Hieronder de belangrijkste  voorwaarden die ook bij Het Boskamp van toepassing zijn.

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende :

  1. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten
    worden verleend is de klant gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
  2. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  3. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  4. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringwaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  5. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  6. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
  7. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

U kunt overwegen om bij uw verzekeraar een evenementenverzekering  af te sluiten.

Definities:

1.4  Klant:

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft

gesloten.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst):

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld en b.t.w. ter zake een met een
klantgesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.14 No-show:

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te

verstrekken horecadienst.

Afrekening en betaling:

14.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant
en / of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante
betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeenge-
komen maar dan nog altijd binnen 8 dagen.

14.5 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan  € 140, — op grond van het bepaalde in het vierde lid
een factuur wordt gezonden dan kan het horecabedrijf daarenboven  € 12,50  aan administratiekosten in
rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

14.8 Indien andere dan contant betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de
klant binnen acht dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt
gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het
factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen acht dagen voldoet.

 

Kosten van een radiovossenjacht, Fox-oring, konijnenjacht, een huifkar, konijnenjacht , een touringcar, of
eventueel (live) muziek  dient u altijd zelf, contant te voldoen aan de desbetreffende  personen of organisatie.
I.v.m. nabijheid van een camping en buren zullen we met geluid heel voorzichtig om moeten gaan.
Dat houdt in dat  buiten absoluut geen muziek of lawaai toegestaan is.
Bezoekers van Het Boskamp hebben niet zo maar vrije toegang tot de naastgelegen camping, ook niet tot  hun  zwembad en speeltuin.
Alle genoemde tarieven op onze prijslijst gelden alléén bij rechtstreekse boekingen.